15+ slov v angličtině, u kterých se liší výslovnost jen přízvukem

Pokračujeme v trénování výslovnosti.

V minulém článku jsme se dívali na slova, která se stejně píší, ale jinak vyslovují a mají úplně jiné významy.

Dnes se zaměříme na slova, která se stejně píší, ale ve výslovnosti se liší jen přízvukem a ve významu někdy pouze slovním druhem, jindy může být význam zcela odlišný. 

Víte, že se přízvuk nachází jinde, když řekneme “import” ve smyslu dovoz a “import” ve smyslu dovážet? Ano, i změna slovního druhu tady ovlivňuje výslovnost.

Tak se na to pojďme podívat společně!

Přízvuk bude všude vyznačený apostrofem (ˈ), a to buď na první nebo na druhé slabice.

Srovnání: podstatná jména x slovesa

1. ˈdesert [ˈdezət] x to deˈsert [dɪˈzɜːt] – poušť x opustit 

→ The Sahara is a desert. (Sahara je poušť.)

→ My family deserted the town after the earthquake. (Moje rodina opustila to město po zemětřesení.)

2. ˈrecord [ˈrekɔːd] x to reˈcord [rɪˈkɔːd] – záznam, vinylová deska x zaznamenat, nahrát

→ There is no record of him being abroad. (Není žádný záznam o tom, že by byl v zahraničí.)

→ We recorded our trip on our new camera. (Zaznamenali jsme náš výlet na nový foťák.)

3. ˈpresent [ˈprezənt] x to preˈsent [prɪˈzent] – dárek x předávat, uvádět

→ I love getting a lot of presents. (Moc ráda dostávám spoustu dárků.)

→ They were presented with medals after the race. (Po závodu dostali medaile. Doslova: Po závodu jim byly předány medaile.)

4. ˈobject [ˈɒb.dʒɪkt] x to obˈject [əbˈdʒekt] – předmět, věc x namítat, mít námitky

→ I found a beautiful object at the antique shop yesterday. (Našla jsem včera v antikvariátu krásný předmět.)

→ He objected to the use of plastic bags. (Měl námitky proti používání plastových sáčků.)

5. ˈimport [ˈɪmpɔːt] x to imˈport [ɪmˈpɔːt] – dovoz x dovážet

→ There is an import of tea from India. (Je tu dovoz čaje z Indie.)

→ We import a lot of goods from China. (Hodně zboží dovážíme z Číny.)

6. ˈexport [ˈekspɔːt] x to exˈport [ɪkˈspɔːt] – vývoz x vyvážet, exportovat

→ The top export of the Czech Republic is cars. (Na vrcholu exportu České republiky jsou auta.)

→ Coffee is exported all over the world. (Káva se vyváží do celého světa.)

7. ˈpermit [ˈpɜːmɪt] x to perˈmit [pəˈmɪt] – povolení x povolit

→ You need a permit if you want to build a house. (Potřebujete povolení, pokud chcete stavět dům.)

→ Fishing is not permitted here. (Rybaření tady není povoleno.)

8. ˈincrease [ˈɪnkriːs] x to inˈcrease [ɪnˈkriːs] – zvýšení, zvětšení x zvyšovat, zvětšit

→ There is an increase in homelessness in Germany. (V Německu se zvyšuje množství lidí bez domova.)

→ Energy costs increased a lot last year. (Ceny energií v minulém roce hodně vzrostly.)

9. ˈdecrease [ˈdiːkriːs] x to deˈcrease [dɪˈkriːs] – snížení, pokles x snižovat, zmenšit

→ There is a decrease in unemployment. (Dochází k poklesu nezaměstnanosti.)

→ You should decrease your screen time. (Měl/a bys snížit čas strávený u obrazovky.)

10. ˈproduce [ˈprɒdjuːs] x to proˈduce [prəˈdjuːs] – zemědělská produkce, plodiny x produkovat, vyrobit

→ I love fresh produce. (Mám moc ráda čerstvé plodiny/suroviny.)

→ My mum works in a company that produces medical devices. (Moje mamka pracuje ve společnosti, která vyrábí lékařské přístroje.)

11. ˈconflict [ˈkɒnflɪkt] x conˈflict [kənˈflɪkt] – konflikt, spor x být v rozporu, kolidovat

→ There was a conflict between me and my boss. (Byl/a jsem v konfliktu se svým šéfem.)

→ I don’t want to conflict with your plans. (Nechci ti narušit tvé plány.)

12. ˈprotest [ˈprəʊtest] x proˈtest [prəʊˈtest] – protest, nesouhlas x protestovat, ohradit se

→ They organized a peaceful protest in the capital. (Zorganizovali pokojný protest v hlavním městě.)

→ Students protested against the war. (Studenti protestovali proti válce.)

13. ˈdiscount [ˈdɪskaʊnt] x disˈcount [dɪˈskaʊnt] – sleva x zlevnit

→ I got a discount on these shoes. (Dostala jsem slevu na tyhle boty.)

→ The airline discounted flight tickets for the disabled. (Letecká společnost zlevnila letenky pro invalidy.)

14. ˈimpact [ˈɪmpækt] x imˈpact [ɪmˈpækt] – náraz, dopad, vliv x mít dopad, ovlivnit, poznamenat

→ Teachers have a huge impact on their students. (Učitelé mají obrovský vliv na své studenty.)

→ He was the person that impacted my life the most. (Byl to člověk, který ovlivnil můj život nejvíce.)

15. ˈprogress [ˈprəʊɡres] x proˈgress [prəˈɡres] – pokrok, vývoj x dělat pokroky, postupovat, vyvíjet se

→ I made rapid progress in my English. (Udělal/a jsem rychlý pokrok ve své angličtině.)

→ The project is progressing well. (Ten projekt se vyvíjí dobře.)

Všimli jste si, že v těchto dvojicích má podstatné jméno přízvuk na první slabice, kdežto sloveso na druhé? 

Podobně to funguje i u dalších slov, například:

  • ˈrefuse [ˈrefjuːs] x reˈfuse [rɪˈfjuːz] – odpad, odpadky x odmítnout, odepřít

→ refuse collection (sběr odpadu) x to refuse (odmítnout)

  • ˈinsult [ˈɪnsʌlt] x to inˈsult [ɪnˈsʌlt] – urážka x urazit, slovně napadnout

→ It’s an insult. (To je urážka.) x She insulted him. (Ona ho slovně napadla.)

  • ˈcontent [ˈkɒntent] x conˈtent [kənˈtent] – obsah, náplň x spokojený

(Pozn. Všimněte si, že v tomto případě jde o podstatné jméno x přídavné jméno.)

→ interesting content (zajímavý obsah) x He is content. (On je spokojený.)

  • ˈdigest [ˈdaɪdʒest] x to diˈgest [daɪˈdʒest nebo dəˈdʒest] – výběr, přehled x trávit, vstřebat

→ Here is your digest of the latest information. (Tady je váš přehled nejnovějších infomací.)

→ Do you have trouble digesting spicy food? (Máte potíže s trávením kořeněných jídel?)

Cvičení

Tak si zkusíme dát na závěr ještě krátké cvičení. 

Vždy uvedu dvě slovíčka, která se píší stejně včetně jejich významů, a vaším úkolem bude si poznamenat (apostrofem), kde u nich bude přízvuk. 

1. a) progress – pokrok, vývoj; b) progress – dělat pokroky, vyvíjet se

2. a) conflict – konflikt, spor; b) conflict – být v rozporu, střetnout se

3. a) desert – opustit; b) desert – poušť 

4. a) import – dovoz; b) import – dovážet

5. a) discount – zlevnit; b) discount – sleva

.

.

.

.

Správné odpovědi

1. a) ˈprogress [ˈprəʊɡres] – pokrok, vývoj; b) proˈgress [prəˈɡres] – dělat pokroky, vyvíjet se

2. a) ˈconflict [ˈkɒnflɪkt] – konflikt, spor; b) conˈflict [kənˈflɪkt] – být v rozporu, střetnout se

3. a) deˈsert [dɪˈzɜːt] – opustit; b) ˈdesert [ˈdezət] – poušť

4. a) ˈimport [ˈɪmpɔːt] – dovoz; b) imˈport [ɪmˈpɔːt] – dovážet

5. a) disˈcount [dɪˈskaʊnt] – zlevnit; b) ˈdiscount [ˈdɪskaʊnt] – sleva

Congratulations! 🥳

V kolika slovech jste zvládli správně přiřadit přízvuky?

Napište mi do komentáře! 

A já se tu na vás budu těšit zase za týden u nového tématu.

Peťa, Englishka 🦊

Petra Šolcová
je lektorka anglického jazyka a jazykový kouč. Už 20 let pomáhá dospělým ve věku od 20 do 100 let jednou provždy překonat jazykovou bariéru a proměnit jejich životní sny ve skutečnost. Aby mohli cestovat, sledovat filmy v originále, otevřeli si cestu k novým pracovním příležitostem, zkrátka aby měli svět jako na dlani.

Petra je autorka Real English Clubu, největšího českého online klubu pro studenty angličtiny, online kurzu Angličtina na cesty a 3měsíčního intenzivního online kurzu Jazyková výzva.

Petřinými online kurzy efektivního učení angličtiny se zaměřením na porozumění a mluvení už prošlo přes 55.000 účastníků. Více o Petře>>
Komentáře
  1. Valach napsal:

    Super užitečná stránka na procvičení :)

  2. Eva Fojtíková napsal:

    asi rozeznám podstatné jméno a sloveso, pro mne je to pokrok, děkuji

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů