VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout tady. (Platné od 1. 9. 2023)

 

Poskytovatel:

Englishka s.r.o., IČ: 071 37 761, DIČ: CZ07137761

se sídlem Piletická 486/19, 50341 Hradec Králové (Technologické centrum Hradec Králové) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 41786

tel. kontakt na podporu: +420 737 963 950 (Markéta Kalacsková)

Poskytovatel je plátcem DPH.

Zákazník:

Zákazníkem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) rozumí osoba, jež si u poskytovatele na internetovém portálu www.englishka.cz (dále jen „web“) provedla objednávku pomocí prostředků komunikace na dálku, a to ve formě e-booku (elektronické knihy), konzultace, webináře, online kurzu nebo členství (dále jen „produkt“ nebo souhrnně „digitální obsah“). Tyto VOP se vztahují také na produkty poskytované poskytovatelem bezplatně či jednorázově.

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení, definice pojmů

II. Objednávka a uzavření smlouvy

III. Cena a platební podmínky

IV. Způsob dodání produktu, dodací lhůta

V. Digitální obsah

VI. Pořizování audio, video a foto záznamů

VII. Zaznamenávání údajů návštěvníka webu

VIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

IX. Odstoupení od smlouvy

X. Práva z vadného plnění, reklamační řád

XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XII. Závěrečná ustanovení

Příloha č. 1 - VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ČI VÝROBKŮ

I.        Úvodní ustanovení, definice pojmů

Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem.

2)          Od VOP se lze odchýlit pouze na základě výslovné dohody mezi poskytovatelem a zákazníkem sjednané ve smlouvě. Smluvní ujednání lišící se od VOP mají přednost. 

3)          DORUČOVACÍ ADRESA: Doručovací adresou poskytovatele je adresa sídla poskytovatele. Za jednání učiněné v písemné formě se pro účely těchto VOP považují také e-mailové zprávy. V takovém případě je doručovací adresou poskytovatele e-mailová adresa e-mail: petra@englishka.cz

4)         DIGITÁLNÍ OBSAH: Poskytovatele poskytuje zákazníkovi digitální obsah na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu ve smyslu § 2389a a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

5)         DISTANČNÍ SMLOUVA: Smlouva o poskytování digitálního obsahu je uzavírána prostřednictvím webu jako smlouva distanční ve smyslu § 1820 a násl. OZ. Proces uzavření smlouvy prostřednictvím webu je popsán v čl. II těchto VOP.

5)         PRÁVNÍ PŘEDPISY: Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí platnými českými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6)         REFERENCE: Na webových stránkách www.englishka.cz jsou zveřejněny vybrané recenze zákazníků poskytovatele. Tyto recenze jsou získávány přímo od zákazníků prostřednictvím sociálních sítí a zákaznické podpory, nejedná se o recenze sponzorované či získané za finanční odměnu. Přijímány jsou pouze recenze z e-mailových kontaktů zákazníků zveřejněných v objednávce. V případě recenzí zveřejněných na sociální sítích probíhá jejich následné ověření e-mailem. Neověřené recenze na webu zveřejňovány nejsou. Na dané stránce jsou zveřejněny pouze vybrané recenze, byly subjektivně vyhodnoceny jako nejrelevantnější vzhledem k nabízenému produktu či službě a slouží pro lepší představu potenciálních zákazníků o produktu či službě.

II.      Objednávka a uzavření smlouvy

1)          K uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem dochází na základě uskutečnění objednávky dle odst. 5 tohoto článku.

2)          Zákazník nalezne na webu podrobný popis nabízených produktů, jejich obsah s uvedením, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich lze očekávat. Prezentace produktů uvedená na webu je informativního charakteru.

3)          Pro objednávku produktů přes web slouží objednávkový formulář, kde zákazník vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), případně vybere způsob úhrady, pokud je k dispozici více variant.

4)         Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.

5)         K uskutečnění objednávky dojde kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností platby“. Kliknutím na toto tlačítko se zákazník zavazuje zaplatit kupní cenu.

6)         O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře je zákazník informován e-mailem zaslaným na adresu uvedenou v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí je i odkaz na platební údaje. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu v objednávce je smlouva uzavřena, a to i tehdy, pokud bude z důvodů spočívajících v nastavení e-mailové schránky zákazníka potvrzení doručeno jako nevyžádaná či hromadná pošta.

7)          Jakékoli změny smlouvy, případně zrušení objednávky, jsou možné pouze na základě dohody mezi poskytovatelem a zákazníkem. Nejpozději k okamžiku uzavření smlouvy lze objednávku zrušit e-mailem zaslaným na elektronickou adresu petra@englishka.cz.

8)         Poskytovatel si vyhrazuje právo v pochybnostech kontaktovat zákazníka za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla uskutečněna.

9)         Objednávky produktů přes web lze uskutečňovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ve výjimečných případech může být web dočasně nedostupný v důsledku nutné údržby webu nebo v důsledku okolnosti nezávislých na poskytovateli, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

III.     Cena a platební podmínky

Cena jednotlivých produktů je uvedena na webu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webu uvedena. V případě, že některý z produktů bude nabízen jako zlevněný, bude současně obsahovat informaci o nejnižší ceně příslušného produktu za posledních 30 dní před poskytnutím slevy.

2)          Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). V případě rozporu mezi cenou uvedenou u produktu na webu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky.

3)          Pokud by na webu byla uvedená zjevně chybná cena (zejména v důsledku písařské chyby), případně by k takové chybě došlo v procesu uzavírání smlouvy, není poskytovatel povinen za tuto zjevně chybnou cenu produkt zákazníkovi dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení přijetí objednávky. V případě, že by již došlo k úhradě této zjevně chybné ceny, bude uhrazená cena vrácena zákazníkovi.

4)         Není-li výslovně ujednáno jinak, je poskytovatel povinen produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

5)         V případě, že je produkt nabízen bezplatně, poskytovatel dodá produkt až po sdělení e-mailové adresy zákazníka prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu.

6)         Cenu za produkt lze dle dohody poskytovatele se zákazníkem rozložit do splátek. V takovém případě je zákazník povinen uhradit všechny splátky řádně a včas, jak bylo ujednáno v objednávce. V případě prodlení s úhradou jakékoliv splátky je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností.

7)          V případě produktu „Real English Club“ (dále jen „členství“) je cena hrazena formou opakovaných plateb. Podmínky opakovaných plateb lze nalézt zde: www.englishka.cz/opakovane-platby

8)         Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně platební kartou nebo bankovním převodem. Pokyny k platbě jsou obsaženy na webu při provádění objednávky a současně také v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Případné další způsoby platby mohou být uvedeny na webu nebo být ujednány na základě dohody mezi poskytovatelem a zákazníkem.

9)         Sjednaná cena je v CZK nebo v EUR (v případě objednávek ze zemí Evropské unie).

10)        V případě platby bankovním převodem je sjednaná cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet poskytovatele. Po připsání platby na bankovní účet poskytovatele bude zákazníkovi e-mailem zaslán daňový doklad – faktura.

11)        Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

IV.     Způsob dodání produktu, dodací lhůta

1)          Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném (e-book) dodán po zaplacení sjednané ceny na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo bude zákazníkovi zaslán odkaz na webovou stránku, ze které je obsah možno stáhnout či otevřít. E-book bude zákazníkovi dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co bude platba sjednané ceny připsána na bankovní účet poskytovatele.

2)          Při koupi on-line kurzu bude po zaplacení sjednané ceny digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním studentské sekce, do které se zákazník přihlásí za pomocí emailu a přístupových údajů, které si zákazník sám zvolí při registraci do studentské sekce na webu. Je-li to s ohledem na obsah digitálního kurzu žádoucí, budou jednotlivé lekce zákazníkovi zpřístupňovány postupně. Informace o způsobu dodání příslušného on-line kurzu je uvedena na webu v sekci „Kurzy“. 

3)          S ohledem na charakter produktu nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

4)         Po zaplacení sjednané ceny obdrží zákazník e-mail s návodem pro zřízení přístupových údajů k přihlášení do uživatelského účtu. Zákazník se při uzavření smlouvy zavazuje, že nebude přístupové údaje dále šířit a nezpřístupní je třetím osobám, které nejsou účastníky smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem. Zákazník odpovídá za to, že údaje uvedené v uživatelském účtu jsou aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo těchto VOP či v případě porušení autorského práva k digitálnímu obsahu zákazníkem si poskytovatel vyhrazuje právo po předchozím upozornění uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

V.      Digitální obsah

1)          Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl zákazník k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve studentské sekci je nutné se přihlásit do uživatelského účtu zákazníka zadáním přístupových údajů. Obsah lze přehrát s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl zákazník připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware zákazníka umožňoval zvukový výstup. Soubory ve formátu apkg pro učení slovíček vyžadují stažení aplikace Anki.

2)          Digitální obsah může být dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

3)          Poskytovatel je oprávněn po předchozím oznámení digitální obsah změnit, pokud je pro to ospravedlnitelný důvod, zejména z důvodu rozšíření kapacity serveru, zavedení bezpečnostních opatření či přidání nových funkcí. Sjednaná cena zůstane změnou digitálního obsahu nedotčena.

4)         Digitální obsah je zákazníkovi poskytován jednorázově (v případě e-booků a pracovních sešitů) nebo na omezenou dobu, přičemž tato doba je vždy specifikována u každého produktu na webu.

5)         V případě členství je digitální obsah poskytován zákazníkovi po dobu trvání členství.

6)         Digitální obsah je chráněn autorským právem a jeho užívání v rozporu s jeho účelem, kopírování, šíření, nahrávání nebo poskytování třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele je zakázáno. V případě porušení tohoto ustanovení vzniká poskytovateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Současně je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností.

VI.     Pořizování audio, video a foto záznamů

1. Vyhrazuji si právo na vytváření audio, video a foto záznamů pro účely archivace akce, studijní účely nebo pro použití pro svou prezentaci, ale výhradně pro užití na svých webových stránkách nebo video kanálech (youtube, instagram, facebook apod.).

2. V případě potřeby mě informujte, že si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni, pokud taková situace nastane.

VII.   Zaznamenávání údajů návštěvníka webu

1)          Při návštěvě webu jsou zaznamenávány následující údaje:

  •       IP adresa návštěvníka,
  •       ze které webové stránky návštěvník přichází
  •       jak dlouho se návštěvník na webu zdržel
  •       kterého dne návštěvník web navštívil

2)          Osobní údaje návštěvníka se nezaznamenávají.

3)          Osobní údaje návštěvníka webu mohou být zaznamenány pouze při jejich úmyslném poskytnutí (např. při registraci, vyplněním e-mailu pro zasílání obchodních sdělení, účastí v anketách, uzavřením smlouvy, neanonymním poskytnutí recenze apod.). Další informace týkající se zpracování osobních údajů lze nalézt zde: www.englishka.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VIII.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1)          Zákazník při uzavírání smlouvy souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na e-mailovou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na e-mailovou adresu zákazníka. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

2)          Zákazník při uzavírání smlouvy souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

IX.     Odstoupení od smlouvy

1)          Zákazník je v souladu s § 1829 odst. 1 OZ oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání produktu, je-li to uvedeno u objednávkového formuláře. V případě, že se zákazník rozhodne tuto možnost využít, musí být odstoupení od smlouvy učiněno telefonicky, písemně na e-mailovou adresu petra@englishka.cz nebo poštou na adresu sídla poskytovatele. Pro odstoupení od smlouvy lze využít také formulář nacházející se níže v těchto VOP. Odstoupí-li zákazník od smlouvy dle tohoto ustanovení, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, poskytovateli poskytnutý produkt. Poskytovatel je oprávněn bez zbytečného odkladu poté, co se o odstoupení od smlouvy dozví, znepřístupnit uživatelský účet zákazníka. Zaplacenou cenu za produkt je poskytovatel povinen zákazníkovi vrátit nejpozději do 14 dnů, a to bankovním převodem.

2)         Poskytovatel je oprávněn od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit v případě prodlení s úhradou jakékoliv splátky (čl. III. odst. 6 VOP) a v případě porušení autorských práv (čl. V. odst. 6 VOP).

3)          Poskytovatel je oprávněn od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit také v případě, že zákazník svým jednáním maří účel jazykového kurzu, zejména, nikoliv však výlučně, nevhodným chováním.

4)         Poskytovatel a zákazník jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy z důvodů a za podmínek dle OZ.

X.      Práva z vadného plnění, reklamační řád

1)          Poskytovatel odpovídá za to, že v době jeho převzetí zákazníkem produkt odpovídá popisu a účelu tak, jak je popsán na webu. Digitální obsah je vhodný ke svému účelu, tedy vhodný zejména pro výuku cizího jazyka. Množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které lze rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem, vývojářem, výrobcem či dalšími osobami ve smluvním řetězci poskytovatele, zejména reklamou nebo označením.

2)          Produkt je poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat.

3)          Poskytovatel nenese odpovědnost za nedostupnost obsahu v případě nevyhovujícího hardware, software nebo síťového připojení zákazníka.

4)         V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu lze požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že zákazník neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může žádat i v případě, že by poskytovatel nebyl schopen dodat zákazníkovi nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by náprava nebyla zjednána v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

5)         Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud by před převzetím produktu o vadě produktu věděl, anebo vadu sám způsobil. Nároky z odpovědnosti za vady nevznikají v případě vad způsobených nesprávným užíváním produktu.

6)         Reklamaci vad v případě digitálního obsahu poskytovaného jednorázově lze u poskytovatele uplatnit ve lhůtě 2 let od převzetí produktu. U jednorázových plnění se předpokládá, že digitální obsah byl vadný, pokud se vada projeví do 1 roku od jeho zpřístupnění zákazníkovi.

7)          Reklamaci vad v případě digitálního obsahu poskytovaného po určitou dobu lze uplatnit pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem.

8)         Povinnost prokázat, že digitální obsah je bez vad, má poskytovatel.

9)         V případě, že k odstranění vady je zapotřebí součinnosti zákazníka, je tento povinen ji poskytovateli poskytnout. Pokud zákazník odmítne součinnost poskytnout, je poskytovatel zproštěn povinnosti dle odst. 9 tohoto článku.

10)        Reklamace se uplatňuje u poskytovatele, a to v písemné formě. Při uplatnění reklamace vystaví poskytovatel zákazníkovi reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno:

  •        kdy byla reklamace uplatněna
  •        co je obsahem reklamace
  •        jaký způsob vyřízení reklamace si zákazník vybral
  •        kontaktní údaje zákazníka pro poskytnutí informací o vyřízení reklamace.

11)        Reklamaci je poskytovatel povinen vyřídit a o způsobu jejího vyřízení informovat zákazníka do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě nedodržení této lhůty je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

XI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1.          Má-li zákazník k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či činnosti poskytovatele nějakou stížnost či podnět, může se s ní písemně obrátit na e-mailovou adresu petra@englishka.cz.

2)          Ve vztahu k zákazníkovi není poskytovatel vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

3)          K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4)         Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XII. Závěrečná ustanovení

1)          Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Aktuální VOP jsou přístupné na webu a jsou rovněž zasílány zákazníkovi v příloze e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

2)          Samostatnou přílohou VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

3)          Tyto VOP jsou účinné od 19.09.2023


Příloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ČI VÝROBKŮ

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mail: petra@englishka.cz případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Odesílatel/spotřebitel/zákazník:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ČI VÝROBKŮ

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….. / poskytnutí služeb …, datum objednávky …., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)